Ruszamy z naborem do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica o profilu piłki nożnej i pływania!

UWAGA!!! Ta strona dotyczy rekrutacji na rok 2021/2022. Dane dotyczące bieżącej rekrutacji dostępne są na stronie Kliknij tutaj!


Szkoła prowadzi zapisy w formie tradycyjnej. Jeśli chcesz zostać naszym uczniem musisz wydrukować wniosek o przyjęcie, wypełnić go i do dnia 31 maja 2021 roku złożyć w sekretariacie szkoły (budynek II LO w Dębicy ul.
Sportowa 24, pokój numer 6). Przed złożeniem wniosku zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem rekrutacji na rok 2021/2022.

Ogólne warunki naboru do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica.

Warunki i kryteria przyjęć:

Uczniami klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica mogą zostać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:

 1. Legitymują się bardzo dobry stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub aktualną kartą zdrowia;
 2. Złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 3. Zaliczyli próby sprawności fizycznej;

O przyjęciu do szkoły decydują:

 1. Wyniki próby sprawności fizycznej;
 2. Wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:
 • Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • Liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego i biologii;
 • Liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • Liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
  ukończenia szkoły podstawowej;

3. Liczba punktów uzyskanych dodatkowo za powołanie do Kadry Narodowej/Wojewódzkiej oraz za ukończenie Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sortowego LKS Igloopol Dębica.

Kandydaci z naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania nie będą brani pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym!

Terminy rekrutacji:

Od 4 maja od godz. 8.00 do 31 maja 2021 r. do godz. 15:00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wydrukowanych ze strony Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica. Wnioski składamy w sekretariacie szkoły: budynek II LO w Dębicy ul. Sportowa 24, pokój nr 6.

Od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r. w godzinach od 08: 00 do 18:00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Wstępny termin testów: wtorek 08 czerwca 2021r. godzina 17:00, Stadion LKS Igloopol Dębica ul. Sportowa 26.

17 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wyniki prób sprawności fizyczne (podanie liczby uzyskanych punktów).

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru – kopia dokumentów potwierdzona za zgodnością z oryginałem.

22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia; listy umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Od 23 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie:

 • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

2 sierpnia 2021 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Do 3 sierpnia 2021 r. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

Do 5 sierpnia 2021 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IGLOOPOL DĘBICA
39-200 Dębica ul. Sportowa 24
Tel: 663 031 000
e-mail: loms.igloopol@interia.pl

ZAPRASZAMY!!!