Ruszamy z naborem do pierwszej klasy oraz z naborem uzupełniającym do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica o profilu piłki nożnej i pływania!


Szkoła prowadzi zapisy w formie tradycyjnej. Jeśli chcesz zostać naszym uczniem musisz wydrukować wniosek o przyjęcie, wypełnić go i do dnia 21 czerwca 2022 roku złożyć w sekretariacie szkoły (budynek II LO w Dębicy ul. Sportowa 24, pokój numer 6). Przed złożeniem wniosku zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem rekrutacji na rok 2022/2023.

Pliki do pobrania i wypełnienia:

Ogólne warunki naboru do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica.

Warunki i kryteria przyjęć:

Uczniami klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica mogą zostać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:

 1. Legitymują się bardzo dobry stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub aktualną kartą zdrowia;
 2. Złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 3. Zaliczyli próby sprawności fizycznej;

O przyjęciu do szkoły decydują:

 1. Wyniki próby sprawności fizycznej;
 2. Wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:
 • Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • Liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego i biologii;
 • Liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • Liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
  ukończenia szkoły podstawowej;

3. Liczba punktów uzyskanych dodatkowo za powołanie do Kadry Narodowej/Wojewódzkiej oraz za ukończenie Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sortowego LKS Igloopol Dębica.

Kandydaci z naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania nie będą brani pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym!

Terminy rekrutacji:

Od 11 kwietnia od godz. 8.00 do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów
wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wydrukowanych ze strony Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica. Podania złożone po I terminie testów sprawnościowych będą rozpatrywanie tylko w przypadku wolnych miejsc.

2 czerwca godzina 17:00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – I termin. Stadion Miejski przy ul. Sportowej (boczne boisko)

13 czerwca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wyniki prób sprawności fizyczne.

Od 24 czerwca do 17 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach
uwzględnianych w procesie naboru – kopia dokumentów potwierdzona za zgodnością z oryginałem.

Od 24 czerwca do 17 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach
uwzględnianych w procesie naboru – kopia dokumentów potwierdzona za zgodnością z oryginałem.

22 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia; listy umieszczone zostaną na stronie
internetowej szkoły.

Od 22 lipca od godz. 8.00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie:

 • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

29 lipca 2022 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

01 sierpnia 2022 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole.

Do 02 sierpnia 2022 r. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

Do 03 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

19 sierpnia 2022 r. – drugi termin Testów Sprawności Fizycznej (w razie potrzeby).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IGLOOPOL DĘBICA
39-200 Dębica ul. Sportowa 24
Tel: 663 031 000,
e-mail: sekretariat@lomsdebica.edu.pl

ZAPRASZAMY!!!