Nabór do pierwszej  klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica oraz nabór uzupełniający do klasy drugiej i trzeciej na rok szkolny 2024/2025

Ogólne warunki naboru do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica.

Warunki i kryteria przyjęć:

Uczniami klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica mogą zostać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:

 1. Legitymują się bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub aktualną kartą zdrowia;
 2. Złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 3. Zaliczyli próby sprawności fizycznej;

O przyjęciu do szkoły decydują:

 1. Wyniki próby sprawności fizycznej;
 2. Wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:
 3. Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 4. Liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego i biologii;
 5. Liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 6. Liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
  ukończenia szkoły podstawowej;
 7. Liczba punktów uzyskanych dodatkowo za powołanie do Kadry Narodowej/Wojewódzkiej oraz za ukończenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego LKS Igloopol Dębica.

Kandydaci z naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym!

Terminy rekrutacji:

Od 8.04.2024 r. do 14.06.2024 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wydrukowanych ze strony Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica.

3-14 czerwca 2024 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Od 21.06.2024 roku do 8.07.2024 roku – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru – kopia dokumentów potwierdzona za zgodnością z oryginałem.

Do 16 lipca 2024 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia; listy umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Od 16 lipca do 18 lipca 2024 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki poprzez złożenie:

 • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

19 lipca 2024 roku – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 1. Dokumenty rekrutacyjne:
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:
 3. Wniosek o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej;
 4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna do udziału w próbach sprawności fizycznej;
 5. Kartę zdrowia sportowca (kopia poświadczona przez rodzica lub klub) lub zaświadczenie lekarskie, co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawności fizycznej (nie dotyczy zawodników LKS Igloopol Dębica )

Dokumenty składamy zgodnie z terminem w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, ulica 3 Maja 1.

Dokumenty do pobrania: