Ruszamy z naborem do pierwszej klasy oraz z naborem uzupełniającym do drugiej i trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica o profilu piłki nożnej i pływania!

Szkoła prowadzi zapisy w formie tradycyjnej. Jeśli chcesz zostać naszym uczniem musisz wydrukować wniosek o przyjęcie, wypełnić go i do dnia 16 czerwca 2023 roku złożyć w sekretariacie szkoły (budynek II LO w Dębicy ul. Sportowa 24, pokój numer 6). Przed złożeniem wniosku zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem rekrutacji na rok 2023/2024.

Pliki do pobrania i wypełnienia:

Ogólne warunki naboru do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego Igloopol Dębica.

Warunki i kryteria przyjęć:
Uczniami klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego Igloopol Dębica mogą zostać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:

 1. Legitymują się bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem
  lekarskim wydanym przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub aktualną kartą
  zdrowia;
 2. Złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 3. Zaliczyli próby sprawności fizycznej;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

O przyjęciu do szkoły decydują:

 1. Wyniki próby sprawności fizycznej;
 2. Wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:
  – Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  – Liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły
  podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego i biologii;
  – Liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  – Liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
  ukończenia szkoły podstawowej;
 3. Liczba punktów uzyskanych dodatkowo za powołanie do Kadry
  Narodowej/Wojewódzkiej oraz za ukończenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa
  Sportowego LKS Igloopol Dębica.

Kandydaci z naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania nie będą brani pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym!

Terminy rekrutacji:
Od 15.05.2023 r. do 16.06.2023 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do
szkoły wydrukowanych ze strony Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Igloopol Dębica.

19 czerwca godzina 17: 00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Od 23.06.2023 roku do 10.07.2023 roku – uzupełnienie wniosku o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz
innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru – kopia dokumentów potwierdzona
za zgodnością z oryginałem.

Do 17 lipca 2023 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia; listy umieszczone
zostaną na stronie internetowej szkoły.

Od 17 lipca do 21 lipca 2023 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia
nauki poprzez złożenie:
– Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
– Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

24 lipca 2023 roku – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 1. Dokumenty rekrutacyjne:
  1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
  Sportowego Igloopol Dębica powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:
  a) Wniosek o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej;
  b) Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna do udziału w próbach sprawności
  fizycznej;
  c) Kartę zdrowia sportowca (kopia poświadczona przez rodzica lub klub) lub
  zaświadczenie lekarskie, co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
  testach sprawności fizycznej (nie dotyczy zawodników LKS Igloopol Dębica )

Dokumenty składamy zgodnie z terminem w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w
Dębicy, ulica Sportowa 24.