ZOSTAŃ UCZNIEM SMS LKS IGLOOPOL DĘBICA

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego LKS Igloopol Dębica

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bezpośrednio, listownie i na maila.

adres: Paderewskiego 4  39 – 200 Dębica

mail: sekretariat.sms.debica@onet.pl

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu 506 171 637

 

NABÓR DO KLAS PIŁKARSKICH NA ROK SZKOLNY 2019-2020

IV KLASA – Szkoła Podstawowa – rocznik 2009/2010

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO OBECNYCH KLAS PIŁKARSKICH:

V KLASA – rocznik 2008/2009

VI KLASA – rocznik 2007/2008

VII KLASA – rocznik 2006/2007

VIII KLASA – rocznik 2005/2006

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego LKS Igloopol w Dębicy, ul. Paderewskiego 4, 39-200  Dębica.
 2. W placówce nie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

W ramach wykonania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 1. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 2. Szkoła Będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 4. Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 5. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią /Pana w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.